Wi-Fi無線上網服務

場外投注處現已設有Wi-Fi無線上網服務。透過此服務,你可以免費瀏覽香港賽馬會網站、使用網上投注服務「投注區」馬會投注三合一